Kurumsal Bilgiler

Tarihçe


Küpe Turizm 1973 yılında aile ortaklığı ile kurulmuş.1990 yılında Anonim Şirket olarak,personel,okul,diyaliz hasta nakil ve A.V.M. taşımacılığı hizmeti vermeye başlamıştır.Şirketimizde çalışan personellerimize düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Özel ve kamu kurumlarında yer alan pek çok sektörün taşıma hizmetini güvenli,zamanında ve daha rahat hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.

Hizmet konumuzla ilgili olarak 9001-2000 Kalite Belgesi ve Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi bulunmaktadır.Firmamıza ait 85 aracımızla 6000 metrekare garajımızda her türlü bakım onarım kendi bünyemizde yapılmaktadır.

Son model konforlu araçlar,güler yüzlü ve bakımlı personel ile trafikten kaynaklanan stres ve bu gibi olumsuzlukların yol açtığı iş gücü kaybını minumuma indirmek için 1973 yılında yola çıktık.Birey memnuniyeti odaklı çalışmamızın bize verdiği anlayış farkını birlikte çalıştığımız tüm firma ve yönetimlere yaşatıyoruz.

Küpe Turizm olarak kaptanlarımızı sorumluluk niteliğine sahip kişilerden seçmekteyiz.

Verdiği taahhütlerin hepsini eksiksiz yerine getiren Küpe Turizm,yoğun trafikte meydana gelebilecek servis aksamalarını anında gidermek,kurmuş olduğu sistemin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak için “Servis Kontrol Sistemi” kurmuştur.Bu sistem servis aksamalarında gerekli önlemleri anında alabilen bir sistemdir.

Misyon ve Vizyonumuz

Sektörde kaliteli hizmet anlayışı ile algılanmak ve müşterilerin ilk tercihi olmaktır.Doğal çevreyi koruyarak ve topluma katkıda bulunarak sürdürdüğümüz öğrenci,personel taşımacılığı,hasta diyaliz hasta nakil taşımacılığı ve A.V.M. taşımacılığı hizmetini güvenli,dakik,emniyetli bir şekilde yaparak çalışmalarımızı ilkelerimizle destekleyerek sektörde sürekli gelişmektir.

İlkelerimiz 

- Takım ruhu ile çalışma

- Konforlu, emniyetli hizmet

- Dürüstlük,Sorumluluk bilinci

- Sürekli ve etkin iletişim

- İnsana güler yüzlü ve saygılı yaklaşım

-İş Sağlığı ve Güvenliği

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Küpe Turizm Seyahat Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (“Küpe Turizm” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Küpe Turizm, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Berker ÇEKMEZ
0(555) 162 72 12
berker@kupeturizm.com.tr
Adres : Onur Mahallesi 45101 sk 39/A Seyhan / ADANA
Telefon : 0 (322) 428 98 71 Fax : 0 (322) 429 40 00
E-posta : kupeturizm@hs01.kep.tr , bilgi@kupeturizm.com.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER Küpe Turizm, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; (i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, pasaport verileri, çalışma izni kartı; (ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları; (iii) Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası,

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Küpe Turizm ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

✓ Küpe Turizm ekibimize iletilen kaza tutanaklarının incelenmesi ✓ Küpe Turizm servis taşıma hizmetimiz kapsamında şahıs şirketleri veya tüzel kişiler ile yaptığımız sözleşmeler ✓ Araç kaza ve arıza hallerinin kayıt altına alınması, inceleme yapılması ✓ Küpe Turizm olarak tarafı olduğumuz Hukuki uyuşmazlıklar için dava sürecinin yönetimi amacıyla gerekli bilgileri danışman hukuk bürosu ile paylaştığımız haller ✓ Okul servis hizmetleri kapsamında, tahsilat sistemi üzerinden ödeme yapılabilmesi adına öğrenci kaydının oluşturulması ✓ Servis araçlarımızın takibinin yapılması ✓ Servis hizmetlerimiz kapsamında Müşteriler tarafından gönderilen özel transfer taleplerinin görüntülenmesi ✓ Servis hizmetlerimiz kapsamında müşteri bilgilerinin araç şoförleri ile paylaşılması ✓ Servis hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin kişisel verilerinin ulaşım taleplerini işleme almak, talep sahiplerine bilgilendirme yapmak ve ay sonunda fatura mutabakatında talep detaylarına yer vermek amacıyla alınması ✓ Şahıs şirketleri ve Tüzel şirketlele sözleşmesel ilişki kurulması ✓ Servislerimizi kullanan yolcularımızın araç içi ses ve görüntü kayıtlarının çalıştıkları kurum ile paylaşılması ✓ Personel servis taşımacılığı hizmetleri kapsamında şirketler ve gerçek kişiler ile yapılan sözleşmelerin ifası amacıyla tedarikçi bilgilerinin hizmet verilen kurum ile paylaşılması ✓ Gerçek ve Tüzel kişiler için fatura ve e- fatura kesilmesi

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimize ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir. 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel verilerinizi Küpe Turizm ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. ✓ Açık rızanızın bulunması, ✓ İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, ✓ Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ✓ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

✓ Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ✓ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ✓ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ✓ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Açık rızanızın bulunması, Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın, Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da bilgi@kupeturizm.com.tr adresine iletebilirsiniz. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bilgi Başvuru Formu

KÜPE TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. Maddesi Uyarınca Başvuru sahibi olarak KÜPE TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
(Şirket) müracaat ederek aşağıda sayılan taleplerde bulunabilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca başvurunuzu talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz(30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
2. Başvuru Yöntemleri
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize Başvurular aşağıdaki yöntemi kullanarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz.

a) Şahsi Olarak Yapılacak Olan Başvuru: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese kimliğinizle birlikte bizzat gelerek,

b) Noter Vasıtası ya da İadeli Taahhüt Posta İle Yapılacak Olan Tebligat: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese tebligat göndererek,

c) Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanan Formun kimlik fotokopisi ile birlikte Kayıtlı Elektronik Posta Aracılığıyla, kupeturizm@hs01.kep.tr adresine ileterek başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından başkaca bir yöntem öngörülmesi halinde bu yöntem aracılığıyla başvurularınızı yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’ nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

İmha Politikası

İçindekiler
KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası 2
1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI 2
1.1. GİRİŞ 2
1.2. TANIMLAR 2
1.3.İLKELER 5
1.4.SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 5
1.5.SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER 7
2. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 8
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR 8
2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 9
3. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 11
3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ 11
3.2. İMHA YÖNTEMLERİ 12
3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 15
3.4. PERİYODİK İMHA 17
3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ 17
4. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM 18
4.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI 18

KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
KÜPE TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI
1.1. GİRİŞ
İşbu imha politikası KÜPE TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. kısaca (KÜPE) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin KÜPE tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortakları-hissedarlar, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle KÜPE nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Aydınlatma metni ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.
1.2. TANIMLAR
Doğrudan tanımlayıcılar : Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
Dolaylı tanımlayıcılar : Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun : 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Yönetmelik : 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelikleri.
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Aydınlatma Metni : “www.kupeturizm.com” adresinden ulaşılabilecek, KÜPE elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen metni,
Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Periyodik İmha : Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması
durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Kişisel verilerin Silinmesi : Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi
ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri
sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
ifade eder.

1.3.İLKELER
KÜPE tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’un 4. Maddesinde sayılan ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politikanın 2.2. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.

2. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir.

3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler KÜPE tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından KÜPE’ye başvurulması halinde;

a. İletilen talepler iletilme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir,

b. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.
1.4.SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, KÜPE tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv) müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

a. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
b. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
c. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KÜPE’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d. Kişisel verilerin KÜPE’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
e. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
f. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, KÜPE tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

a. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

b. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

c. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

d. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

e. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

f. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

g. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

1.5.SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
KÜPE’de, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
• 4857 sayılı İş Kanunu,
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
• 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
• Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
• 6102 sayılı Ticaret Kanunu.

Bu kanunlar ve sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

2. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR
KÜPE nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.
Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. KÜPE her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Yönetmelikler’e, Aydınlatma metnine ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

a) Matbu ortamlar : Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
b) Yerel dijital ortamlar : KÜPE bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
c) Bulut ortamlar : KÜPE bünyesinde yer almamakla birlikte, KÜPE’nin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.
d) Fiziksel ortamlar : Birim dolapları ve arşiv.

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
KÜPE, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.
2.2.1. Teknik Tedbirler
KÜPE , kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:
• Ağ güvenliği ve uygulanma güvenliği sağlanmaktadır.
• Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır,
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır,
• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır,
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır,
• Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
• Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
• Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
• Kurum içi periyodik ve/veya rastgele deneyimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır,
• Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir,
• Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır,
• Sızma testi uygulanmaktadır, Şifreleme yapılmaktadır,
• Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır,
• Taşınabilir bellek, CD,DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır
• Fiziksel ortamda tutulan kişisel veriler kilitli dolaplarda tutulmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

2.2.2. İdari Tedbirler
KÜPE, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:
• Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur,
• Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır,
• Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır,
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir,
• Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
• Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı şekilde raporlanmaktadır,
• Kişisel veri güvenliği takibi yapılmaktadır,
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır,
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır,
• Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır,
• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır,
• Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek gerekli açık rıza metinleri imzalatılmıştır,
• Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen ve veri sahiplerini bilgilendirmek için aydınlatma metinleri hazırlanmıştır,
• Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır,
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durum en kısa sürede ilgiliye ve kurula bildirilir.

2.2.3. Şirket İçi Denetim
KÜPE, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.
Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.
Denetim sırasında ya da sair bir şekilde KÜPE sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, KÜPE bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
3. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ
3.1.1. Saklama Nedenleri
KÜPE bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Aydınlatma metni (ilgili aydınlatma metnine “www.kupeturizm.com” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.
3.1.2. İmha Nedenleri
KÜPE bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
3.2. İMHA YÖNTEMLERİ
KÜPE, Kanuna ve sair mevzuata uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir. KÜPE, imha işlemlerine ilişkin olarak Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket eder.
KÜPE tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

3.2.1.1 Silme Yöntemleri
Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Karartma : Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri
Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri
Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.
Değişkenleri çıkarma : İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.
Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.
Bölgesel gizleme : Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama : Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir.
Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.
Mikro birleştirilme : Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
Veri karma ve bozma : Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

KÜPE, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
3.3.1. Saklama Süreleri
VERİ SAHİBİ VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ
İMHA SÜRESİ
Çalışan İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ve işe giriş çıkışını gösteren veriler Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük verileri Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 15(onbeş) yıl müddetle muhafaza edilir.
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile KÜPE arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, KÜPE ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Ziyaretçi Kamera Görüntüleri Kayıta alınmasından itibaren 1 ay süre ile saklanır

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri/çalışan Kamera görüntüleri Kayıta alınmasından itibaren 1 ay süre ile saklanır.

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan Adayı Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanır. Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri Müşteri'ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve yöntemleri, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KÜPE’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar (Tedarikçi, Fason Üretici, Bayi/Franchise KÜPE’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar ile KÜPE arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, KÜPE’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firma çalışanı verileri KÜPE’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmaların, KÜPE ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışanlar Adli Sicil Kaydı, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri bilgileri Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışanlar Parmak izi Kayıtları Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

* Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.
3.3.2. İmha Süreleri
KÜPE, Kanun, ilgili mevzuat ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden KÜPE ’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; KÜPE talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. KÜPE’nın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Aydınlatma metnine uygun olarak yapmış olması gerekir. KÜPE, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.

2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep KÜPE tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
3.4. PERİYODİK İMHA
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; ÇEKMEZ işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Periyodik imha süreçleri ilk kez 29.09.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.
3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ
KÜPE, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.
KÜPE, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.
3.5.1. Teknik Tedbirler
• KÜPE, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
• KÜPE, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
• KÜPE, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
• KÜPE, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.
3.5.2. İdari Tedbirler
• KÜPE, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
• KÜPE, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
• KÜPE, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
• KÜPE, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
• KÜPE, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.
4. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM
KÜPE , Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Aydınlatma metninde ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.